Team Bistand i Hjemmet

Malabar Barnevernspartner har en stor gruppe meget erfarne fagutdannede konsulenter som kan bistå i oppgaver knyttet til utfordringer som oppstår i et hjem, enten de er store eller små. Team bistand i hjemmet har kompetanse og kan både veilede foresatte, barn og ungdom, samt være en støttespiller i hverdagen for både foreldre og ungdom ved behov. Teamet kan også være en bistand i formelle saker som omhandler Lov om barneverntjenester og fylkesnemndsaker, samt ha kunnskap om generell saksgang i ulike typer omsorgssaker innenfor det norske rettssystemet.

Innen bistand i hjemmet kan vi gi tjenester som blant annet:

Bistand til foresatte

Malabar Barnevernspartner kan benyttes av foresatte som ren konsultasjonstjeneste for hvordan å håndtere en gitt situasjon i hjemmet enten det er bestemte utfordringer man står i, eller konsultasjon av saksgangen i en barnevernssak.

Bistå med:

 • Kunnskap i generell saksgang.
 • Tilstedeværende konsulenter til observasjon i saksgang.
 • Konsultere i hvordan å gå frem i en sak.

Hjelpetiltak i hjemmet

Malabar Barnevernspartner kan bistå direkte inn i hjemmet med barn eller ungdom. Enten dette er gjennom et vedtak fattet av barneverntjenesten, eller foresatte som ønsker bistand direkte uten å være i kontakt med barneverntjenesten. Våre konsulenter kan bistå både med å veilede foreldre og ungdom, finne tiltak som passer, iverksette disse tiltakene og å være med på å gjennomføre tiltakene.

Bistå med:

 • Iverksette «rett» tiltak i familier.
 • Utarbeide tiltaksplaner.
 • Gjennomføre evalueringsmøter med familien.
 • Oppfølging av familien.
 • Dokumentasjon av arbeidet.

Støttekontakt

Det er ofte barn og unge trenger en ekstra trygg og stabil voksen i livet sitt, som en form for støttekontakt eller bare et positivt tilskudd til hverdagen - og det er ikke alltid man ønsker å gå gjennom de offentlige instansene for å søke om dette. Konsulentene i TBH kan leies inn til slike type oppdrag innenfor rimelighetens grenser når det kommer til reisevei.. Det vil da bli laget en kontrakt i samarbeid med foresatte og Malabar Barnevernspartner, hvor det er oppgitt antall timer “støtte” som er ønskelig.

Fylkesnemndsaker - Tilstedeværende vitne

Mange av Malabar Barnevernspartner sine konsulenter har erfaring fra fylkesnemndssaker. De kan bistå med dokumentasjonsforberedelser, saksframlegg, vitneutsagn og og tilhørende oppfølging innenfor de rammer som myndighetene gir adgang til.

Våre konsulenter kan:

 • Bistå med hva slags type dokumentasjon som er viktig å ha
 • Skrive og ferdigstille rapporter og/eller saksfremlegg på bakgrunn av sakens dokumentasjon
 • Ivareta forarbeid/etterarbeid knyttet til saker i fylkesnemnda
 • Bistå i klagesaker til fylkesnemnd og tingrett som tilstedeværende vitne

Skriftliggjøring

Våre konsulenter er oppdaterte på faglige modeller og samtaleverktøy som til enhver tid benyttes i arbeidet i enten det statlige, kommunale eller private barnevern. Våre konsulenter er til enhver tid oppdatert på skriftliggjøring systemer.

Kort oppsummert kan Malabar Barnevernspartner garantere:

 • Effektive konsulenter som kan barneverntjenestens fagsystemer som Bufetats system BIRK og GAT.
 • Fleksible konsulenter som kan tilpasse arbeidsdagen.
 • Erfarne konsulenter som kan stille på kort varsel.
 • Faglig kompetente for alle typer saker.

Administrativ oppfølging

Malabar Barnevernspartner sine konsulenter kan bistå i administrativ oppfølging av undersøkelser, tiltak og plasseringer.

Dette kan være:

 • Refusjonsoppgaver
 • Klagesaker

Malabar Barnevernspartner sine tjenester utføres i henhold til de rammene myndighetene gir private aktører adgang til og som ikke faller inn under utøvelse av offentlig myndighet eller instanser.

Team Bistand i Hjemmet
MALABAR BARNEVERNSPARTNER AS
c/o Crescent Management AS
Åsryggen 5B, 1166 OSLO
Telefon: +47 455 04 924