Team Institusjon

Malabar Barnevernspartner ønsker med tiden å etablere en eller flere institusjoner, Team Institusjon (TI). Disse institusjonene kommer til å spesialisere seg på barn og ungdom som har foreldre/foresatte med flerkulturell bakgrunn. Forskning viser allerede at barn av andregenerasjons innvandrere kommer til å ha et ytterligere behov for forsterket bistand når de blir eldre, noe vi ønsker å ha spisskometanse i.

En del av kulturen til innvandrere i Norge er å reise til hjemlandet for å finne seg kone, for så å ta de med tilbake til Norge. Første bølgen med innvandrere er nå mellom 32 og 40 år gamle, med barn - den neste bølgen, som også er den største ankom Norge på midten av 2000 tallet. Disse er nå mellom 25 og 30 år gamle, og på vei til å stifte familier.

Det er ikke noe å legge skjul på at denne type situasjon for ungdom ofte forårsaker kulturkonflikt. Mannen i familien er godt integrert i landet de bor i, mens kvinnen og eventuelle barn ikke blir tilstrekkelig integrert. Forskning og erfaring tilsier at ved kulturkonflikt, og ikke tilstrekkelig integrering av barn i landet man bor i, ofte fører til utfordringer både i oppdragelse, holdninger og hverdagslig fungering. Det blir ofte en identitetskrise for barna, da de blir trukket mellom to sterke og svært ulike kulturer. En slik situasjon vil ha da en negativ innvirkning på den generelle utviklingen og videre integrering av barn.

Følgende plasseringsparagrafer dekkes

Fra 1996 til 2018 fikk 9 943 enslige mindreårige flyktninger opphold i Norge. Ved inngangen til 2019, var 9 344 fortsatt registrert bosatt i Norge. Enslige mindreårige flyktninger er flyktninger som kommer til Norge når de var under 18 år, uten foreldre eller andre med foreldreansvar, som har søkt asyl som enslig mindreårig og fått opphold i Norge på dette grunnlaget.

Enslige mindreårige flyktninger fra Afghanistan er den klart største gruppen med en andel på 46%. Deretter kommer de med bakgrunn fra Eritrea (15%), Somalia (12%) og Syria (6%). Dette er de største gruppene av asylsøkere i vårt land. Statistikk viser at gutter i denne gruppen er i klart flertall (84%). Rapporter viser at ca 2 900 av de enslige mindreårige flyktningene har søkt om familiegjennforening, hvor av de fleste familiegjenforeningene er til barn og unge som har innvandret fra Syria.

Vår institusjon vil ha en spisskompetanse og spesialisering på barn av 2. generasjon mindreårige asylsøkerne. Ansatte på vår institusjon vil ha erfaring fra arbeid med mindreårige asylsøkere, og en forståelse og kompetanse for multikulturell arbeid.

Begrepet multikulturalisme er et sosiologisk og kulturteoretisk uttrykk med hyppig skiftende innhold og verdiladning. Ordet multikulturalisme blir oftest benyttet for å beskrive en situasjon som foreligger når et samfunn består av innbyggere av ulik etnisk og kulturell opprinnelse. Begrepet brukes også i samfunnsdebatten som stadig pågår, som er form for betegnelse på politiske idéer og strategier. Det man kan kalle hovedfokuset til begrepet er å bygge på de kulturelle ulikhetene som er viktig for de ulike kulturene selv å bevare. For å ta begrepet enda et steg fra hverandre,kan man si at multikulturalisme betyr “jo fler kulturer et samfunn besitter, jo rikere er dette samfunnet”.

Selv om man bor i Norge, og integrere seg i landet man bor i, er det viktig å beholde store deler av sin egen kultur. Hjemlandets kultur, normer og leveregler og ikke minst religion, er en stor del av vår identitet som person. Det som er viktig er å forstå viktigheten med å kunne velge det beste fra begge verdener. Vise barn og ungdom, og også veilede foreldre på at det er greit å være en del av to kulturer. Man kan ha en tilhørighet til begge.

Kjernen av multikulturalisme er da en form for aksept for forskjeller i samfunnet.

Team Institusjon skal ha spisskompetanse og spesialisering i

  • Kultur, språk og det flerkulturelle miljøet.
  • Forståelse for multikulturelle utfordringer.
  • Identitetskonflikt som årsak av kulturkonflikt.
  • Kunnskap og forståelse for prosessen av arrangert ekteskap.
  • Kunnskap og forståelse for utfordringer i form av kommunikasjon med ulike offentlige instanser.
  • Bidra til å ivareta og veilede ungdom og familie gjennom prosessen av multikulturalisme.
Team Institusjon
MALABAR BARNEVERNSPARTNER AS
c/o Crescent Management AS
Åsryggen 5B, 1166 OSLO
Telefon: +47 455 04 924