Team Personell

Utleie av barneverns personell til private og offentlige barnevernsinstitusjoner.

Følgende plasseringsparagrafer dekkes

Malabar AS kan bistå en barnevernsinstitusjon ved

  • Sykefravær
  • Ferieavvikling
  • Opprettelse av tiltak eller avdelinger
  • Fast turnus i korte eller lengre perioder
  • Ved akutte og uforutsette hendelser
  • Ved behov for faglært og spesialisert personell

Det blir stilt omfattende krav til ansatte i barneverntjenesten, og arbeid med barnevernssaker byr på faglige, etiske og juridiske utfordringer (Killén, 1998). I mange land snakkes det om en krise i barneverntjenestene, fordi barnevernet sliter med både å rekruttere og holde på kvalifisert personell (Westbrook, 2006). Barnevernet som tjeneste har en utfordring med høyt frafall av ansatte, som også får konsekvenser for kvaliteten på barneverntjenestene (Westbrook, 2006).

Ulempene knyttet til det å være barnevernsarbeider har blitt studert inngående. Ellett og kolleger har pekt på følgende utfordringer; utilstrekkelig kompensasjon, mange saker, lang arbeidstid og vaktansvar, mye papirarbeid, hyppige endringer i retningslinjer og regelverk, personlig sikkerhet, utilstrekkelig opplæring og veiledning, ufrivillige klienter med komplekse problemer, ikke nok ressurser til å hjelpe klienter, dårlige forfremmelse muligheter i jobben, medias sensasjon dekking av saker og negativ holdning til barnevernet i befolkningen (Ellett, 2003). Det er dokumentert at slike negative påkjenninger i yrkeshverdagen i sosialt arbeid kan lede til utbrenthet (Ede, 2011).

Videre har mange studier sett på forholdet mellom høyt frafall av ansatte og fornøydhet i jobben. Her har man sett at ansatte i barnevernet i stor grad oppgir at de vurderer å slutte i jobben, og at de oppgir at jobben innbefatter mye stress (Westbrook, 2006). Likevel fant man at de samme ansatte oppga at de var fornøyd med jobben sin.

Westbrook konkluderer med at fornøydhet med jobben ikke har betydning for om ansatte vil slutte på grunn av utslitthet eller frustrasjon. De tre faktorene som var høyest korrelert med ønske om å slutte i jobben var; stor mengde papirarbeid, lite lønnsmessig uttelling og manglende støtte i yrkeshverdagen (Westbrook, 2006). Ifølge en rapport fra 2014 om turnover i det kommunale barnevernet, var den gjennomsnittlige gjennomtrekksraten av personell 31,5 % fra 2010 til 2011 (Johansen,2014).

Sammenlignet med andre arbeidsplasser som sosialkontor, grunnskole, barnehage, institusjoner innen barne- og ungdomsvern, industri og varehandel, var det kun institusjoner innen barne- og ungdomsvern som hadde en høyere gjennomtrekksrate av personell (Johansen, 2014).

Høyt frafall og store belastninger, spesielt for nyansatte, er dermed en kjent utfordring for barneverntjenesten. Malabar AS har en database med dyktige medarbeidere. Vi har personell som kan tiltre på kort varsel over hele landet. Personellet er en blanding av personer med formell utdannelse og personer med lang erfaring fra statlig og private barnevernsinstitusjoner. Malabar AS er opptatt av kontinuerlig evaluering og oppfølging i samarbeid med oppdragsgivere og medarbeidere for å sikre at kvalitet og krav til kompetanse foreligger til enhver tid.

Team Personell
MALABAR BARNEVERNSPARTNER AS
c/o Crescent Management AS
Åsryggen 5B, 1166 OSLO
Telefon: +47 455 04 924